• Bixby Knolls Car Wash & Detail Center

    • Car Washing, Polishing & Detailing
    577 E. Wardlow Rd.
    Long Beach, CA 90807
    (562) 595-6666